sulūžti

sulūžti
sulū́žti 1. intr. R, K lūžtant persidalyti, pertrūkti, suskilti: Medžių sulū́žusių baisios ten lūžtys J. Lankoj šieną begrėbiant, grėblio kotas sulūžo LB134. 2. intr. sueižėjus įkristi: Neik, sulū́ši OG380. 3. tr. susilaužyti, nusilaužti: Žmogus koją sulū́žo J. Vilkas, lįsdamas iš pakrosnio, šonkaulius sulūžo J.Jabl. 4. intr. sugriūti, suirti: Sulū́žo tekinis J. Taip galvojo Povilas, sėdėdamas naktį ant seno ir sulūžusio suolelio J.Dov. Silpnas ir tiltelis – kažin, ar nesuluš Slv.sugesti: Garlaivys sulū́žo po Seredžium Skr. 5. intr. prk. pasidaryti paliegusiam, nerangiam, žioplam, nusilpti: Motina atidavė ją už sulūžusio senio J.Paukš. Jūs galite mane pasenusį ir sulūžusį pribaigti . Nors jaunas, bet taip sulūžęs, kaip paskutinių metų senis Lnkv. Eina sustirę, sulūžę Rm. Tas naujokas labai sulūžęs: nemoka nei žmoniškai pasisukti PnmA.
◊ nė sulū́žusio skatìko visai niekam: Darbas jo nevertas nė sulūžusio skatiko KrvP(An).
\ lūžti; aplūžti; atlūžti; įlūžti; išlūžti; nulūžti; palūžti; parlūžti; perlūžti; pralūžti; prilūžti; sulūžti; užlūžti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • sulūžti — vksm. Šiẽną grėbiant sulūžo grėblio kótas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aplūžti — intr. 1. truputį apgriūti, apirti, apsidėvėti: Į šaltinį įstatytas bosas be dugno, aplūžusiais šulais Mš. Prie tėvo nebuvo trobos aplūžę Ds. Kurpės štai, Egluže, sudėvėki jas! O kai bus aplūžę, gausi vėl naujas S.Nėr. 2. būti prislėgtam ko… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlūžti — intr. K, Š lūžtant atsiskirti: [Tabako] lapas lengvai nuo stiebo atlūžta J.Krišč. Aš kap stuktelsiu, tai ir atluš stalas Šlčn. Iš kraštų jis (stalas) buvo apkrautas storomis knygomis, atlūžusiais aptaisų kampais T.Tilv. | prk.: Nuo tautos kamieno …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išlūžti — 1. intr. K, N lūžus atskilti, atsidalyti, ištrūkti: Dantys jam išlūžo (išlūžėjo) J. Netrauksiu danties, kol neišlūš Rm. Tas išlūžusiasis dantis (mašinos rato) pradėjo klibuoti Grg. Nekelk priš tėvą rankos – ranka išlūš iš peties Pp. 2. tr. BŽ81,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kaliukės — kaliùkės sf. pl. (2) Iš, Smn rogutės, ant kurių dedamas rąsto laibgalys, vežant medžius, karukai: Nuo tiek medžių ir kaliùkės gali sulūžti Klvr. Sulūžo kaliùkės Rdm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lenktuvas — lenktùvas sm. (2) 1. Ad, Ob, Km, Brž prietaisas siūlams iš ritės į sruogą vynioti, lenkti, lanktis: Atleisk vieną lenktùvo ragelį ir nuimsi sruogą, paskui galėsi kitą lenkti Ps. Išgręžiau lenktùvui įkišt sienoj skylę Ds. Nulenk siūlus ant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lūžti — lūžti, ta, o K 1. intr. nuo lenkimo, spaudimo, smūgio trūkti į dalis: Medis valkus, kurs nelūžta J. Karklas ir siūbuodamas nelūžta, o ąžuolas ir tiesiai stovėdamas [lūžta] LTR(Ds). Lūžta kaip cukrus šiaudai – taip išdžiūvo Klk. Stirnos lūžta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nulūžti — 1. intr. K lūžtant persidalyti; nuskilti: Ta kojelė triokšt ir nulūžo J.Jabl. Strėnos, rodos, nulùš – nė apsiverst galiu, nė pasilenkt (labai skauda) Gs. | Nulūžęs medis N. Grukšt nulūžo dantis J. Matėsi malūnas nulūžusiais sparnais Grž. 2. tr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palūžti — K 1. intr. truputį įlūžti: Kur obelėlė buvo palūžus, tai dabar toj vietoj storiau Ds. Palūžusios nendrės nedalauš, o rūkstančio lino neužgesys BtMt12,20. Ereliui palūžo sparnas rš. Medis pavirto, koja palūžo Krtn. Atsisėdau ant palūžusio beržo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • panirti — 2 panìrti intr. 1. K truputį išeiti iš sąnario, išsinarinti: Koja panìro J. Muno ranka buvo panìrusi KlvrŽ. Lęšiuko saitų dalis yra trūkusi ir pats lęšiukas paniręs (subluxatio lentis) P.Aviž. ║ tr. išsisukti (narį): Bevirsdamas ir koją… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”